Rajd Długoterminowy Szlakami Powstania Styczniowego 1863 – 64

Regulamin ogólnopolskiego, indywidualnego/rodzinnego, rajdu długoterminowego.

I      ORGANIZATOR

 • Oddział PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach
  – Koło Krajoznawcze;

II    KIEROWNICTWO

 • Komandor                         Janusz Knop
 • Wicekomandor                     Włodzimierz Becht
 • Sekretariat                      Jolanta Łacwik-Becht

III   CELE RAJDU

 • uczczenie 150 rocznicy powstania styczniowego;
 • poznanie historii powstania styczniowego;
 • poznanie miejsc i miejscowości związanych z powstaniem styczniowym.

IV   TERMIN RAJDU

Rajd trwa od 22 stycznia 2013 r. do 15 sierpnia 2014 r. i odbywa się na obszarze całego kraju, gdzie toczyły się walki powstańcze.

V    WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Rajd przeznaczony jest dla członków PTTK i wszystkich zainteresowanych tematyką powstania, którzy wpłacą wpisowe i przyślą wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA w terminie do 15 stycznia 2013 r.
 2. Wpisowe wynosi: 25 zł – osoby dorosłe, 10 zł dzieci i młodzież do lat 18.
 3. Wpisowe należy wpłacać na konto: PA – CO – BANK 33878800090014873120060004 z dopiskiem „powstanie styczniowe”
 4. W rajdzie można uczestniczyć indywidualnie lub grupowo (np. drużyna szkolna lub rodzinna, załoga samochodowa). W czasie trwania rajdu należy odbyć taką ilość wycieczek, w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej, która umożliwi poznanie minimum 10 miejsc/miejscowości związanych z powstaniem styczniowym.
 5. Potwierdzeniem odbytych wycieczek jest uzyskanie pieczątki z miejscowości oraz wypełnienie KARTY RAJDOWEJ, na której wpisuje się datę wycieczki, miejscowość, nazwę oraz krótki opis obiektu/wydarzenia.
 6. Dodatkową formą potwierdzenia wycieczek może być dowolnie opracowana kronika do formatu A4, zawierająca zdjęcia, opisy obiektów, wydarzeń, teksty piosenek powstańczych, rozmowy z osobami miejscowymi, treść tablic pamiątkowych itp.
 7. Zdjęcie osoby, biorącej udział w rajdzie, na tle obiektu zastępuje pieczątkę z danej miejscowości – należy spełnić pozostałe warunki z punktu V e);

VI     ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • pamiątkowy znaczek;
 • certyfikat udziału w rajdzie dla każdego uczestnika;
 • nagrody indywidualne za zajęcie miejsc I – III;
 • nagrody drużynowe za zajęcie miejsc I – III;

VII   PUNKTACJA RAJDOWA

 • za każdy, potwierdzony datą, dzień wycieczkowy ..5 pkt.
 • za nie więcej jak jedno potwierdzenie w miejscu zamieszkania ..5 pkt.
 • za każdy potwierdzony obiekt (tablica, pomnik, mogiła itp.) na terenie województwa zamieszkania ..10 pkt.
 • za każdy obiekt poza województwem zamieszkania ..20 pkt.
 • za każdy dokument związany z powstaniem: treść tablicy, artykuł w czasopiśmie itp. ..2 pkt
 • za uczestnictwo w uroczystościach związanych z powstaniem:
 • manifestacje, wieczornice, odczyty itp. ..10 pkt.

Punktacja dodatkowa – premia:

 • za kronikę .. do 50 pkt.
 • za zdjęcie uczestnika na tle obiektu ..10 pkt.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • organizator po otrzymaniu zgłoszenia wyśle KARTĘ RAJDOWĄ, którą uczestnik może sobie skserować;
 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem NNW na wszystkich imprezach zorganizowanych i indywidualnych;
 • wypełnioną KARTĘ RAJDOWĄ i kronikę wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi należy przesłać na adres organizatora: Oddział PTTK ul. Traugutta 2; 95-200 Pabianice, w terminie do 30 sierpnia 2014 r.
 • wpisowe nie będzie zwracane za nie wzięcie udziału w rajdzie;
 • organizator prosi o wyrażenie zgody na wykonanie kopii nagrodzonych kronik i wykorzystanie ich do celów dydaktycznych w Oddziale PTTK w Pabianicach. (z zachowaniem podstawowych danych o autorze pracy: imię i nazwisko, miejscowość);
 • kroniki po ocenie będą odesłane autorom;
 • drużyny (załogi samochodowe) opracowują jedną, wspólną kronikę;

Zapraszamy do udziału w rajdzie

Organizatorzy

Pliki do pobrania: Regulamin rajdu, karta  rajdowa /aktualny regulamin dostępny jest zawsze w siedzibie oddziału/